PLENARIS

Aquesta secció té l'objectiu d'apropar els plenaris de l'Ajuntament de Bunyola a la ciutadania. Creiem que és molt important conèixer el que està passant al nostre poble i les desicions que pren l'equip de govern perquè ens afecten a totes. No pretenem el·laborar actes riguroses sobre els plenaris, perquè entenem que aquesta no és la nostra feina, el que si trobam necessari és contar-vos de manera informal i quan ho sabem, el que està passant de portes a dins de l'ajuntament.


Si has estat al plenari i vols aportar més informació o no estas d'acord amb el que aqui contam, estam oberts a rectificacions.  En qualsevol cas, qualsevol bunyolí pot acudir a l'ajuntament i demanar l'acta oficial. El que està escrit aqui són opinions i animam a tothom a aportar-hi les seves reflexions en un debat obert en aquest blog i al nostre facebook


Demanam a l'equip de govern que difongui a la web de l'ajuntament
1. Les convocatòrias dels plens.
2. L'ordre del dia amb una setmana d'antel·lació.
3. Les actes.
4. Que els plenaris tornin a fer-se els horabaixes.

Los plenos deben su carácter público a su extraordinaria importancia en la actuación de gobierno y es la única manera directa en que los ciudadanos podemos ser testigos de la labor de los políticos que hemos votado.

QUE NO T'HO CONTIN. PARTICIPA I ACUDEIX ALS PLENARIS
Els plenaris tenen lloc a l'ajuntament els segons dijous dels mesos imparells (novembre, gener, març..) a les 10 del matí. .

També existeix una sessió divulgativa d'un partit de l'oposició, EOB, el mateix dia a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura. Ens agradaria que en aquestes sessions, a més dels ciutadans, també hi acudissin la resta de partits.

Des de Bunyola es Mou, agraïm l'esforç de difondre els continguts dels plenaris a Esquerra Oberta. En aquests enllaços (Actes de sessions de l'ajuntament de setembre a novembre a 2011   PLENOS EOB) trobareu la informació que sobre els plenaris mitjançant el seu blog eobunyola.cat.
_________________________________________________________________________________

 PLENO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011

Anotacions d’una ciutadana en el plenari de 10 de novembre de 2011

Degut a que no deixen gravar ni enregistrar els plens a l’ajuntament de Bunyola, vaig decidir comprovar per mi mateixa que hi succeïa. I per aquells que teniu curiositat com jo, vos relat les meves impressions.

Dia 10 de novembre vaig assistir al meu primer plenari, després de demanar un dia lliure a la feina per esbrinar el misteri portes a dins de l’ajuntament del meu poble. Un cop asseguda, vaig estar una estona tota sola, després varen arribar quatre o cinc ciutadans més, per acabar essent dues. Em va sorprendre que en un lloc tan petit, hi hagués tres policies fent torns (serà veritat l’acudit del Sr que aparca el seu sisents davant el Congrés dels Diputats..).

Els assumptes a tractar eren força importants pel poble: pressuposts i noves taxes.

Tot plegat em va semblar molt entretingut. Curiosament, més que els pressuposts i les noves taxes em van cridar l’atenció les formes. Es podria dir que els regidors que governen no fan un exemple de comportament, més be, tot el contrari.

En nombroses ocasions l’equip de govern, durant el transcurs de la sessió va fer ús del telèfon de forma continuada, algunes vegades amb un to elevat, que fins i tot els propis companys varen haver de cridar l’atenció.

També vaig comprovar la indiferència i prepotència, menyspreu i altres qualificatius, cap a l’oposició (exceptuant un@) en forma de postures, expressions de la cara, massa evidents caps al regidors de l’oposició en els torns de paraula.

Així com entraven i sortien per contestar el telèfon, algun regidor es perdia del programa i s’havia de repetir i tornar enrera. Altres se’n varen anar i no tornaren (devia de ser molt important el que havien de fer).

Si un de nosaltres se n’ha d’anar de la feina, ho ha de justificar i ben justificat (vull pensar que en aquests casos també).

Va acabar el ple, després de més de tres hores llargues amb enfados, nervis, pujades de to, davant temes incomodes, com el canvi d’hora dels plens, per no haver d’absentar-se d’ells i per fer ús del pati de l’escola per jugar els al.lots, per posar dos exemples.

Ara ja veig que un dels motius pels que no volen que els gravin els plens (essent públics) no és només pels continguts. Està clar que les formes els perden, els posen en evidència davant el poble que els ha elegit perquè ens representin. Treballant i fent un bon ús de l’educació i el respecte que exigim al joves i que ells no compleixen com adults i com a persones públiques la majoria de vegades.


Como resúmen, en el pleno se acordó:

  • Se aprueba una reducción de un 10% de la plantillas.
  • Se reduce las partidas destinadas a acción social de 30.000 a 10.000 euros.
  • Los gastos de protocolo y publicidad totalizan 30.000 euros.

______________________________________________________________

PLENO EXTRAORDINARIO DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Reconocimientos de diversas facturas del ejercicio 2011.

Aprobación de fiestas locales (21 sept y 26 diciembre).

Propuestas al Consell para financiar obras y servicios varios.

Modificación del reglamento de uso del Centre de Dia de Bunyola

EOB propone la difusión con 48 horas de antelación del orden del día de las sesiones plenarias en la web del ayuntamiento y en el tablón.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. (Nota: no se ha cumplido ni en el pleno del 26 de octubre ni en el del 10 de noviembre).

EOB propone la celebración de algunos plenos en Palmanyola. Se desestima por imperativo legal de realizar los plenos en la casa consistorial.

EOB propone instar al Govern para que no cierre RTV Mallorca. Se adhiere PSOE-PSIB y el PP se manifiesta en contra porque supone una reprobación al PP. Se vota y no prospera por los votos en contra del PP.

EOB propone manifestar el rechazo del anteproyecto de ley del Govern por el que se dejaría de exigir el catalán a sus funcionarios, pasando a ser un mérito y no un requisito. No se aprueba por la oposición del PP.

INFORME DEL PLAN ECONOMICO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2010-2011.

EOB señala que el tren de Sóller eliminará el primer y último servicio por falta de usuarios. Pide que se evite esta pérdida de servicios y que se promocione el uso del mismo. Se rechaza por los votos en contra del PP que no comparte la urgencia de la moción.

__________________________________________________________________________________

PLENO EXTRAORDINARIO DEL 29 DE JULIOL DE 2011

SE APRUEBA LA DEDICACIÓN EXCLUSIVA DEL ALCALDE Y LA DEDICACIÓN PARCIAL DEL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE.

El alcalde pasa a cobrar 41.300 € y el segundo teniente de alcalde 30.700

De EOB piden votar ambos salarios por separado.

El PSIB-PSOE apoya la dedicación del alcalde pero también pide votar por separado ya que no apoyan la del regidor e cuestión por lo elevado de la misma y por ser un agravio comparativo con otros regidores.

El regidor defiende su sueldo por la carga de trabajo.

El público asistente muestra su indignación y el alcalde llama al orden.

EOB:ve desmesuradas las compensaciones y solicita que se haga público el acuerdo de gobernabilidad entre los dos partidos cuyos representantes hoy se subían el sueldo.

El PSIB-PSOE que la dedicación parcial del regidor es casi una exclusividad y expresa sus dudas sobre cómo lo podrá combinar con su trabajo como empresario.

EOB y PSIB-PSOE manifiestan la incongruencia de hacer los plenos por la mañana a diferencia con los de Palmanyola y su no-dedicación exclusiva.

El regidor manifiesta que no piensa volver a temas ya votados y que no descarta cambios más adelante.

Una persona del público manifiesta su indignación diciendo que se trata de una partidocracia con políticos que se suben el sueldo y se llenan los bolsillos a costa del pueblo.

El acalde llama al orden, el PSIB-PSOE se declaran en contra de la violencia y el segundo teniente de alcalde les tacha de hipócritas.

Por último, el alcalde hace un análisis comparativo con otros pueblos para justificar las subidas.

Se vota y se aprueba por el apoyo del PP y de AVI.

__________________________________________________________________________________


PLENO EXTRAORDINARIO DEL 8 DE JULIO DE 2011


ORGANITZACIÓ DEL AYUNTAMIENTO
PERIODICIDAD DE LOS PLENOS
El alcalde hace una propuesta sobre los plenos ordinarios:
o Bimensuales los meses de septiembre y noviembre de 2011. Y en el resto de los años en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.
o Se haría el segundo jueves del mes a las 10.00.
o Si fuera festivo se haría el jueves siguiente.
Desde EOB piden que se haga mensual y que se hagan en horario de tarde, como hasta ahora, para favorecer la participación ciudadana y dado que los regidores trabajan en Palma. El PSIB-PSOE lo apoya.
Desde el PP argumentan que al equipo de gobierno le va bien esa hora.
Ante la pregunta de EOB sobre los criterios que han motivado el cambio de hora, el alcalde no responde.
Se vota y se aprueba por el apoyo del PP y de AVI.

PERIODICIDAD DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL

La alcaldía propone la reunión quincenal, los segundos y cuartos jueves de cada mes a las 9h.
Se aprueba con los votos del PP, AVI, EOB.
SESIONES DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE, GENERAL Y DE CUENTAS.
Tiene por objetivo el estudio y preparación de los asuntos a tratar en el pleno.
Se reunirá los meses impares el primer jueves de cada mes a las 10 h.
EOB y PSIB-PSOE piden que sea a primera hora (las 8) para facilitar compaginarlo con el trabajo de sus componentes. Al alcalde le va mejor a las 10h.
Se aprueba a las 10h con los votos de PP y AVI.

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO ANTE ÓRGANOS COLEGIADOS.
Se proponen:
o Para el consejo escolar del CP Mestre Colom, la Sra Nieves Luján.
o Para el consejo escolar del CEIP Gaspar Sabater. Sra Felicidad Molina.
o Para la FEMP: Sr. Antonio Estarellas Mateu.
o Para FELIB: Sr. Antonio Estarellas Mateu.
o Para la Mancomunitat de Tramuntana: el alcalde
o Para Sa Nostra Sr. Josep de Haro Colom.
o Para el Consorci d’Informàtica Local, Sr. Antoni Balle Conti.

Diversos regidores de la oposición intervienen ofreciendo su ayuda para estas tareas.
Se aprueba con los votos de PP, AVI, PSIB-PSOE.
DOTACIONES A LOS GRUPOS POLITICOS DEL MUNICIPIO.
Se propone una dotación de 50 euros por grupo y de 20 euros por regidor.
Se aprueba por unanimidad.
DIETAS POR ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO DE SU CARGO
Se propone:
o El alcalde y el segundo teniente de alcalde 30 euros por cada servicio con un máximo anual de 1185 y 1026 respectivamente.
o El resto de los regidores delegados de área, 23,75 euros. Con un máximo de 2040.
o Los servicios se habrán de justificar.
o Los regidores sin dedicación recibirán 57 euros por pleno, por junta de gobierno local o por comisiones informativas.
EOB señala que las indemnizaciones del alcalde definen una subida de 8.000 euros a 35.000 y que en un contexto de crisis no le parece correcto, así como la cifra de 30.500 euros destinada al segundo teniente de alcalde.
PSIB-PSOE apoya este comentario y subraya el recorte de salario que se ha producido al personal del ayuntamiento.
El PP justifica esta subida por el incremento de la dedicación de estas dos personas.
EOB manifiesta que este incremento debería ir acompañado de dedicación exclusiva y no dedicación por servicios. Señala que esto muestra en qué ha consistido el pacto de gobierno PP-AVI.
Se aprueba con los votos del PP y AVI.
NOMBRAMIENTOS
EOB felicita a los regidores con área de responsabilidad, ofrece colaboración y pide que cada regidor haga un resumen de lo que piensa hacer en sus respectivas áreas.
PP agradece las palabras, que se seguirá con la línea de trabajo actual, cumpliendo su programa electoral y escuchando las propuestas.

__________________________________________________________________________

PLENO CONSTITUTIVO DEL 11 DE JUNIO DE 2011


ELECCIÓN DEL ALCALDE Y TOMA DE POSESIÓN DEL ALCALDE

Jaume Isern Lladó

Discurso de toma de posesión:
“Bunyolins i Bunyolines:

Es per a mi un honor el poder representar-vos des d'aquesta institució, el
passat 22 de maig el poble de Bunyola va voler una continuïtat en aquest
Ajuntament i avui s'ha fet realitat aquell fet.

Des d'aquesta Batlia esper servir-vos amb seny, honradesa i feina, vull que el
nostre poble sigui el que ha de ser dins la nostra Serra de Tramuntana.
Deman per poder aconseguir les metes del nostre programa la col•laboració de
tots i totes, regidors, veïnats, empresaris, institucions...

La participació a l'Ajuntament ha de ser per tots i de tots, el nostre govern ho
ha de ser de tot el poble i això ho sabem bé, no volem governar d'esquena a
ningú, però tampoc posarem interessos particulars sota col•lectius.

Desprès d'escoltar-vos a les urnes, des de la nostra responsabilitat, que ens
vareu donar, ens hem reunit per tal de poder formar un govern fort i estable,
vull aprofitar també per agrair al grup AVI la seva participació i suport a aquest
govern, els bunyolins s'ho mereixen, pareix que ho hem aconseguit i esperam
poder al llarg d'aquesta legislatura que avui comença fer que aquest govern
sigui més fort i amb més participació, tot això ho agrairan els nostres veïnats,
l'estabilitat i la feina han de ser el motor d'aquest Ajuntament.
També sabem i som conscients que seran anys molt complicats deguts a la
forta crisi econòmica que ens afecta a tots i també a l'Ajuntament, sabem que
haurem de fer molta feina a la part social del nostre municipi, però amb l'ajuda
de tots hem d'anar cap a endavant.

La confiança que el poble de Bunyola ha dipositat en nosaltres no pot ser de
cap manera mal emprada, sinó tot el contrari hem de fer un poble per tots i de
tots.

Com va dir Aristóteles “El instante es la continuidad del tiempo pues une el
tiempo pasado con el tiempo futuro”, per tant és l'instant en el que ja no hem de
pensar amb el passat si no amb el futur.

A Bunyola tots i totes ens coneixem, som amics, veïnats, parents i tots sabem
tot dels altres, som un poble de bona gent.

Seré el Batle de tots vosaltres.

Moltes gràcies.”